VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

Vymedzenie pojmov

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina

Predávajúcim je Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.evasugarova.com je Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi prevádzkovateľom e-shopu: Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina, IČO: 51661756, DIČ: 1076865570 (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim služby/tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.evasugarova.com podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného služby/tovaru.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. V špecifických prípadoch je možné objednávku podať i inou cestou (napr. voľná formulácia v písomnej komunikácii). Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, za službu sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú predovšetkým výtvarné kurzy, videokurzy a videonávody, workshopy a konzultácie, za tovar sa považujú predovšetkým výtvarné diela, výtvarné súpravy, tlačené výtvarné návody, výtvarné sady a poukážky – všetko ponúkané Predávajúcim na predaj na internetovej stránke www.evasugarova.com (ďalej len „služby” a “tovary”).

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

Spôsob objednania a uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávka vzniká zvyčajne potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
V špecifických prípadoch je možné objednávku podať i inou cestou (napr. voľná formulácia v písomnej komunikácii).

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, predávajúci je neplatiteľom DPH

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Objednávka sa považuje za existujúcu, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. fakturačnú (a v prípade ak sa líši od fakturačnej – i dodaciu) adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, emailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, požadovaný tovar alebo službu a požadované množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

Odoslaná objednávka môže byť zrušená spoločnou dohodou Kupujúceho s Predávajúcim, vždy však pred čerpaním služby alebo odoslaním/dodaním tovaru.

Objednávka 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru alebo budúce poskytnutie služby.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Faktúra na kúpnu cenu je vystavená Predávajúcim, táto bude zaslaná Kupujúcemu emailom.

Faktúra bude na výslovné požiadanie Kupujúceho zaslaná aj poštou alebo v prípade služby kurzu, workshopu a pod. odovzdaná osobne na mieste konania.

Platobné podmienky 

Kupujúci je povinný za objednaný tovar alebo službu, ktorej objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa príslušných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Kúpna cena je cena uvedená na internetovej stránke www.evasugarova.com v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu alebo dohodnutá pri voľnej písomnej forme objednávky – zvyčajne pri individuálne nacenených službách. Kúpna cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.

Kúpnu cenu hradí Kupujúci nasledujúcim spôsobom:

 • Bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa emailu Potvrdenie objednávky.
 • Štandardná splatnosť je 7 dní od doručenia potvrdenia objednávky na e-mail Kupujúceho.
 • Všetky údaje potrebné k platbe sú Kupujúcemu oznámené po potvrdení objednávky a jej odoslaní na obrazovke a tiež v potvrdzujúcom e-maile, ktorý je následne doručený na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávkovom formulári.
 • Služby vo forme živých kurzov a workshopov je nutné uhradiť v termíne najneskôr 2 dni pred štartom ich konzumácie (nástupom na kurz alebo workshop) a pri vystavovaní faktúry je toto špecifikum zohľadnené v prispôsobenej splatnosti vystavenej faktúry.
 • Do času úhrady je objednávka Kupujúceho považovaná za pozastavenú.
 • V prípade, že Kupujúci kúpnu cenu podľa informácií vyššie neuhradí v stanovenom termíne, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy – toto je kupujúcemu oznámené na e-mail uvedený v objednávkovom formulári.
 • Predávajúci môže Kupujúcemu nezrealizovanú (meškajúcu) úhradu pripomenúť e-mailom.

Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený v tele kupónu. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 2. zľavu za opakovaný nákup,
 3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Vrátenie tovaru a služby

Odstúpenie od zmluvy 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť a predávajúci vrátený tovar skontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený/funkčný a užívania schopný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom zaplatenej sumy na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar čiastočne alebo úplne poškodený/nefunkčný/spotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

V prípade neuskutočniteľného kurzu alebo workshopu pri prekážke na strane Predávajúceho (predovšetkým z dôvodu nenaplneného min. počtu účastníkov, ochorenia lektora, iných organizačných dôvodov) je predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne informovať oznámením na e-mail z ktorého bola realizovaná objednávka služby. Predávajúci je následne Kupujúcemu povinný zaplatenú kúpnu cenu služby v lehote do 15 dní od tohto oznámenia (odstúpenia Predávajúceho od zmluvy) vrátiť, a to prevodom zaplatenej sumy na účet Kupujúceho. Na e-mail kupujúceho bude zároveň odoslaný dobropis faktúry, viažucej sa k predmetnej službe.
Kupujúci nemá nárok na žiadne doplnkové odškodnenie.

Nedoručené zásielky a reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka. Ak nie je na internetovej stránke Predávajúceho www.evasugarova.com uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia zásielky Kupujúcim.

V prípade, že Kupujúcemu nebude doručený ním objednaná a zaplatený tovar v lehote podľa bodu V. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu, zistiť dôvody nedoručenia a následky odstrániť k spokojnosti zákazníka, a to aj doručením nového tovaru, a to najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako sa Predávajúci o probléme dozvedel.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaná z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť odoslaním písomného oznámenia o vadách tovaru na Emailovú adresu Predávajúceho: art@evasugarova.com. Písomné oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať minimálne popis vady, popis akým spôsobom sa vada prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o vadách je Kupujúci povinný doručiť/vrátiť Predávajúcemu fyzicky zakúpený tovar vykazujúci vady, v prípade elektronických verzií zdokladovať na adresu: art@evasugarova.com. Pre fyzické vrátenie tovaru slúži adresa: Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina.

K oznámeniu o vadách je Kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry alebo jej výtlačok, ktorou Predávajúci fakturoval Kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Reklamácia je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia emailovej správy obsahujúcej oznámenie o vadách tovaru s obsahom a prílohou podľa tohto bodu Predávajúcemu.

Predávajúci resp. ním poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá/doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e–mailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmena tovaru, resp. vrátením kúpnej ceny tovaru alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru spolu s jeho vrátením Kupujúcemu.

Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci doklad o kúpe, že je tovar vadný, za týmto účelom Kupujúci doručí/vráti vadný tovar Predávajúcemu. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom emailu.

Služba sa považuje za skonzumovanú v prípade živej konzultácie, vzdelávacej lekcie alebo workshopu prítomnosťou Kupujúceho v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste a v prípade kurzu na pokračovanie uplynutím druhej vyučovacej hodiny s Kupujúcim. Za konzumáciu sa považuje i nedostavenie sa k službe – bez predchádzajúceho vyžiadania zmeny termínu Kupujúcim alebo inej dohody s Predávajúcim, a to najneskôr 24 hodín pred týmto termínom.
Služba vzdelávania prostredníctvom videokurzu alebo videonávodu je považovaná za skonzumovanú odoslaním prístupu k elektronickému obsahu Predávajúcim Kupujúcemu.
Kupujúci môže preniesť po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim svoju účasť resp. konzumáciu služby na inú osobu (napr. formou obdarovania).

Pre výtvarné dielo (rozumie sa predovšetkým maľba alebo kresba) nie je reklamačným dôvodom subjektívna nespokojnosť Kupujúceho so zakúpeným dielom. Reálna farebnosť diela môže byť drobne odlišná od farebnosti zobrazenej na displeji pri prezeraní diela v elektronickom prostredí pred nákupom. Toto je závislé od konkrétnych nastavení displeja ako na strane Kupujúceho tak i Predávajúceho. 

Dodacie podmienky

Tovar bude Kupujúcemu odoslaný vybraným druhom dopravy v lehote 72 hodín od pripísania platby celej sumy kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho – v prípade, že sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

Služba bude realizovaná podľa podmienok uvedených v popise položky e-shopu, zvyčajne teda v termíne stanovenom pre workshop a po dohode v prípade kurzu, individuálneho workshopu alebo konzultácie.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.

Tovar Predávajúci Kupujúcemu odosiela prostredníctvom Slovenskej pošty, poštovné znáša kupujúci a je oznámené pri tvorbe objednávky na e-shope. Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci znášať náklady na poštovné sám, toto bude jasné komunikované ako akcia pri tvorbe objednávky alebo pri e-mailovom potvrdení objednávky.

Ak Predávajúci objednaný tovar alebo službu nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty pre dodanie tovaru, resp. predpokladaného plnenia služby.

Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch. V prípade, že dodacia lehota pripadne na víkend alebo sviatok, bude tovar Kupujúcemu dodaný v najbližší nasledujúci pracovný deň. Dodanie služby je podľa podmienok uvedených pre jej plnenie podľa podmienok uvedených v popise položky e-shopu.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Pri objednávke tovaru je vopred uvedené štandardné poštovné a Kupujúci s jeho výškou pri potvrdení objednávky súhlasí. Toto poštovné je myslené pre doručenie Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky. Pri požiadavke doručenia inou cestou, resp. do zahraničia, je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu bezodkladne, ideálne ako súčasť potvrdenej objednávky. Predávajúci kupujúcemu pre neštandardnú situáciu navrhne cenu prepravy (resp. i balného) samostatne.

Výsledná cena prepravy (resp. i balného) bude v tejto situácii spoločnou dohodou Predávajúceho a Kupujúceho a jej odobrenie prebieha e-mailom.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy – v prípade tovaru.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Pod prevodom vlastníckeho práva nie je myslený prevod práv duševného vlastníctva, autorstvo, návrhové vzory a pod.

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.
Požiadavka na Storno musí byť odoslaná písomne Kupujúcim.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 1. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 3. prevziať objednaný tovar,
 4. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 5. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 6. Predávajúci je povinný:
 7. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 8. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, účtovnému subjektu pre nutné spracovanie vyplývajúce zo zákonných povinností Predávajúceho ako živnostníka alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne bankové údaje v nutnom rozsahu pre identifikáciu platby (predovšetkým IBAN)
 1. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 2. Podrobné informácie v súvislosti s nariadením GDPR v sekcii OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 1. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 1. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 1. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.evasugarova.com a trvalo dostupné v dolnej časti stránky, v tzv. päte (footer).
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ máprávo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 1. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Ostatné ustanovenia

Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že výtvarné diela, návody a obsah poskytnutého vzdelávania sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom dielo kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie diela tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.
Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením výtvarného diela alebo výtvarného návodu nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2019. 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Kde nás kontaktovať?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje:

Eva Šugárová

Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina

IČO:  51661756

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. 580-62530

 1. Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina
 2. Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: e-mailový kontakt: art@evasugarova.com
 3. Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: telefónny kontakt: 0944717871

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.evasugarova.com

Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov? 

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu samostatnú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plním sama (ďalej v texte som tiež uvádzaná ako Prevádzkovateľ) s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Aké Vaše osobné údaje spracúvam? Z akých dôvodov? Na aké účely? 

Osobné údaje spracúvam iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvam osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje mojich klientov spracúvam iba na účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb predovšetkým v oblasti vzdelávania a to iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje klientov spracúvam zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z nižšie uvedených dôvodov.

V tomto prípade zdôrazňujem, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu, e-mailom Vás nevyhnutne notifikovať o podrobnostiach čerpania služby), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvam iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. tovary a služby (prednášky, workshopy, kurzy a poukážky k nim)

Zoznam: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát), telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové údaje (predovšetkým IBAN)

Účel: uzavretie zmluvy, možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi, vystavenia faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR / spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 1. súťaže 

Zoznam: meno, telefónne číslo, e-mailový kontakt, adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Účel: zapojenie sa do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi,

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR / dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 1. cookies 

Zoznam: textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači  alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní, IP adresa

Účel: zapamätanie si používateľských nastavení,  pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podpory

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR / dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 1. priamy marketing

 Zoznam: meno, e-mailová adresa

Účel: ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, newslettera

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa

 1. foto a video

 Zoznam: Zachytenie na fotografii, videozázname

Účel: spomienková dokumentácia pre účastníkov (workshopy, kurzy, prednášky, vzdelávacie aktivity), odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, newslettera

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR / dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Ako je to presnejšie s foto a videodokumentáciou

Osobné údaje mojich klientov chránim, pričom tieto nesprístupňujem a ani neposkytujem tretím osobám.

Na workshopoch, kurzoch, prednáškach a obdobných vzdelávacích aktivitách občasne zvyknem  predovšetkým pre spomienkové účely zabezpečiť fotografie, niekedy i videozáznam. Celý balíček foto a videomateriálu následne spravujem sama (výber, retuš, úpravy). V skratke – vždy sa usilujem z podujatia vybrať pár finálnych záberov, ktoré sú k všetkým účastníkom lichotivé a zároveň sú v čo najvyššej možnej miere vkusné. Tieto finálne fotografie ešte zasielam na nahliadnutie všetkým účastníkom podujatia. V prípade, že by s nejakou fotografiou (videom) neboli spokojní, stačí ma upovedomiť a tento materiál je odstránený. Účastníci si môžu zo zaslaného úložiska stiahnuť fotografie alebo videá pre svoje osobné potreby.

Tieto finálne fotografie a videá (voči ktorým neboli námietky), občasne použijem na svojom webe www.evasugarova.sk resp. pre ďalšiu propagáciu môjho podnikania, napr. v blogových príspevkoch, na fb www.facebook.com/art.evasugarova alebo https://www.sashe.sk/evaSUGARova. Zvyčajne ide o formu ilustračných záberov, v materiáloch nikdy neoznačujem konkrétne osoby, nezverejňujem ich mená ani kontaktné údaje a žiadnym spôsobom nespájam konkrétne osoby s fotografiami alebo videami.

V prípade, že materiál poskytujem tretej osobe, ide o prevádzkovateľa priestoru – pre prezentačné účely tohto priestoru. Toto je ale účastníkom vždy oznámené, sú poučení a toto poskytnutie konkrétnej tretej osobe potvrdia svojím podpisom ako výslovný súhlas.

Bez toho, že by bol na poskytnutie tretej osobe udelený súhlas, zostávajú fotografie a videozáznamy výlučne v mojich rukách.

V prípade, že sa jedná o workshopy, kurzy, prednášky a obdobné vzdelávacie aktivity, kde je podmienkou účasti súhlas so zhotovovaním foto a videodokumentácie, je toto komunikované v podmienkach pre danú akciu. I v tomto prípade však platí, že po vznesení námietky konkrétnu fotografiu alebo videozáznam na požiadanie odstraňujem (ak je to možné, napr. z webovej fotogalérie).

Fotografie, kde nie sú osoby a ich identita rozpoznateľné (rozostrenie, záber zozadu a pod.), sú vnímané ako vhodné na voľné použitie, nepodliehajú týmto osobitným ustanoveniam GDPR.

Ako je to presnejšie s priamym marketingom

E-mailami komunikujem štandardne pre účely plnenia objednávok a v súvislosti blížiacich sa a tesne zrealizovaných workshopov – napr. pre zasielanie informácií o prijatej platbe, faktúry, o mieste konania, foto a videomateriálu a pod.

Prihlásenie do všeobecného mailing listu nie je automatické, je nutné vyslovene potvrdiť záujem o doručovanie e-mailov. E-mailom alebo potvrdením checkboxu vo formulári.

Záujemcom zasielam newsletter podľa ich preferencií spravidla nie častejšie ako 2x mesačne. Z mailing listu môže byť e-mailová adresa odstránená na požiadanie, resp. odvolaním súhlasu so zasielaním.

Mailing list nie je poskytovaný tretím stranám, spravujem si ho výlučne sama. Rovnako som sama tvorcom e-mailov.

Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje mojich klientov chránim, pričom tieto nesprístupňujem a ani neposkytujem tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber uvedených partnerov realizujem okrem iného aj s ohľadom na ich profesionalitu a mlčanlivosť a tiež ich možnosti spracúvať osobné údajov spĺňajúc požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Osobné údaje mojich klientov neprenášam do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, nie je na to žiadny dôvod. Ako moji klienti si môžete byť istí ochranou svojich osobných údajov.

Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Vzdelávanie a výtvarné hobby a tiež nadšenie pre umenie vnímam ako dlhodobú, resp. až celoživotnú záležitosť, ktorá sa pod vplyvom okolností a nových poznatkov vyvíja, rovnako potreby mojich klientov a produkty i know-how, ktoré im viem poskytnúť. Súčasťou mojich vzdelávacích produktov je snaha o dlhodobú motiváciu a podporu mojich klientov a fanúšikov mojej tvorby.

Z tohto dôvodu posielam klientom a fanúšikom príležitostné emaily, ktorými im pomáham dávam do pozornosti nové vzdelávacie produkty ako služby a výtvarné diela ako tovar. Obsahom môže byť tiež prieskum a spätná väzba v súvislosti s dodávanými tovarmi a službami. Pri každom jednom marketingovom e-maile, ktorý odosielam, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu e-mailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke e-mailu. Doba uchovávania Vašich osobných údajov je pätnásť (15) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

 • a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

 • b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

 • c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

 • d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

ste napadli správnosť osobných údajov;

spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

 • e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

 • g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

 • h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od vás ako zákazníkov.

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:

Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov,

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona,

Všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?            

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?       

Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

na zapamätanie si používateľských nastavení,

pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?     

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

V budúcnosti na stránke www.evasugarova.com môžem odkazovať na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“. Ďakujeme.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky ochrany vašich osobných údajov (GDPR) nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2019.