Súťaž / Vianoce 2019

V dňoch 3.-17.12.2019 prebieha na mojom facebooku vianočná súťaž . Nech sa páči, neváhajte sa zapojiť, pravidlá sú veľmi jednoduché.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Vianoce 2019“

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže „Vianoce 2019″ (ďalej iba „súťaž“) je Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 51 661 756 (ďalej iba „organizátor“).

2. ÚČEL A CIEĽ SÚŤAŽE

Účelom súťaže je zvýšiť povedomie o predmete činnosti organizátora a urobiť niekomu konkrétnemu radosť.

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 3.12.2019 do 17.12.2019 prostredníctvom facebookovej stránky https://www.facebook.com/art.evasugarova/
a konkrétne príspevku https://www.facebook.com/art.evasugarova/photos/a.886585948063362/2540744435980830/?type=3&theater

Za súťažný sa považuje vyššie uvedený zverejnený status/post. Súťažiaci sa do súťaže zapojí napísaním a potvrdením (zverejnením) komentára s jeho jednou preferovanou osobou (ideálne meno a priezvisko, ale vyhovuje aj vyjadrenie vzťahu alebo opis osoby), ktorej eventuálnu výhru daruje – spolu s uvedeným dôvodom prečo.

Vyššie popísaný súťažný komentár je nutné realizovať najneskôr 17.12.2019 o 18:00.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre registrovaných používateľov sociálnej siete facebook podľa inštrukcií bližšie popísaných v štatúte súťaže, min. však vo veku 15 rokov.

Súťaže sa nemôže zúčastniť organizátor vrátane jeho blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v min. rozsahu rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa k účelu vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s uvedením poskytnutého mena a priezviska na facebooku, webových stránkach organizátora a v ďalších dostupných audio-vizuálnych médiách pri príležitosti propagácie súťaže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane času jej platnosti, či súťaž predčasne ukončiť, alebo bez náhrady zrušiť. Organizátor bude výhercu o výhre informovať prostredníctvom soc. siete facebook – okrem zverejnenia v príspevku tiež prostredníctvom súkromnej pošty – messenger. Organizátor sa maximálne vynasnaží kontaktovať výhercu, avšak nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi (chyba u tretej strany, špecifické nastavenia pošty príjemcu a pod). V prípade, že sa s výhercom prostredníctvom soc. siete facebook nebude možné spojiť do 3 dní od vyhlásenia výsledkov, výhra prepadá v prospech organizátora.

6. SÚŤAŽNÉ CENY, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A PREVZATIE VÝHRY

Výhra bude jediná:

maľba o rozmere 15x15cm na drevenom blindráme, ktorej náhľad je súčasťou súťažného príspevku.

Žrebovanie sa uskutoční elektronickou formou (víťaza vyberie náhodne počítačová aplikácia). Vyhlásenie výsledkov a mena víťaza sa uskutoční 17.12.2019 po 18:00, najneskôr však o 20:10, a to v samostatnom príspevku/poste na stránke https://www.facebook.com/art.evasugarova/
a tiež v samostatnom komentári pod súťažným príspevkom.

Predmet výhry bude výhercovi odoslaný Slovenskou poštou do 3 dní od získania poštovej adresy výhercu na náklady organizátora alebo v prípade možnosti a súhlasu výhercu odovzdaný osobne (platí pre odovzdanie v meste Žilina). Pre účely odoslania výhry poštou bude výherca povinný poskytnúť organizátorovi svoju poštovú adresu. V prípade jej neposkytnutia stráca nárok na túto výhru.

7. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A TRETIE STRANY
Tieto pravidlá (štatút) súťaže sú po celý čas sú počas trvania súťaže zverejnené na stránke www.evasugarova.com.

Súťažiaci svojou účasťou súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Facebook sa na súťaži nijako nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválil ju, neadministruje ju a ani s ňou nie je akokoľvek spojený.

V Žiline, 3.12.2019