Súťaž / september 2018

V dňoch 2.-12.9.2018 prebieha na facebooku súťaž . Nech sa páči, neváhajte sa zapojiť, september je mojím narodeninovým a zároveň milovaným mesiacom roka, skutočne rada niekoho odmením.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „september 2018“

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže „september 2018″ (ďalej iba „súťaž“) je Eva Šugárová, Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 51 661 756 (ďalej iba „organizátor“).

2. ÚČEL A CIEĽ SÚŤAŽE

Účelom súťaže je zvýšiť povedomie o predmete činnosti organizátora a urobiť niekomu konkrétnemu radosť.

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 2.9.2018 do 12.9.2018 prostredníctvom facebookovej stránky https://www.facebook.com/art.evasugarova/
a konkrétne príspevku https://www.facebook.com/art.evasugarova/photos/a.886585948063362/1805880202800594/?type=3&theater

Za súťažný sa považuje vyššie uvedený zverejnený status/post v ktorého sprievodnom obrázku sú na výber 3 možnosti výhry, označené A, B, C s ilustračným obrázkom a krátkym popisom. Súťažiaci sa do súťaže zapojí napísaním a potvrdením (zverejnením) komentára s jeho jednou preferovanou výhrou – teda A, B alebo C. Potvrdenie „páči sa mi to“, resp. iná reakcia emotikonom pre príspevok a ani zdieľanie príspevku nemá na zapojenie sa do súťaže a ani nárok na výhru žiadny vplyv a je výlučne dobrovoľnou aktivitou súťažiaceho.

Vyššie popísaný súťažný komentár je nutné realizovať najneskôr 12.9.2018.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre registrovaných používateľov sociálnej siete facebook podľa inštrukcií bližšie popísaných v štatúte súťaže, min. však vo veku 15 rokov.

Súťaže sa nemôže zúčastniť organizátor vrátane jeho blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v min. rozsahu rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa k účelu vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s uvedením poskytnutého mena a priezviska na facebooku, webových stránkach organizátora a v ďalších dostupných audio-vizuálnych médiách pri príležitosti propagácie súťaže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane času jej platnosti, či súťaž predčasne ukončiť, alebo bez náhrady zrušiť. Organizátor bude výhercu o výhre informovať prostredníctvom soc. siete facebook – okrem zverejnenia v príspevku tiež prostredníctvom súkromnej pošty – messenger. Organizátor sa maximálne vynasnaží kontaktovať výhercu, avšak nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi (chyba u tretej strany, špecifické nastavenia pošty príjemcu a pod). V prípade, že sa s výhercom prostredníctvom soc. siete facebook nebude možné spojiť do 5 dní od vyhlásenia výsledkov, výhra prepadá v prospech organizátora.

6. SÚŤAŽNÉ CENY, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A PREVZATIE VÝHRY

Výhra bude jediná – z nasledovných možností:

Apastelová kresba zo série Italy, bližší popis viď. https://www.sashe.sk/evaSUGARova/detail/italy-v
Bsúprava pre pastelovú kresbu – pre začiatočníka, pozostávajúca z organizátorom vybratej kombinácie súpravy pasteliek, výkresov, ceruziek a gumy v obale
Cpastelový workshop v Banskej Štiavnici – vstup pre jednu osobu, bližší popis viď. https://www.evasugarova.com/product/workshop-krajina-pastel-banska-stiavnica/

Žrebovanie sa uskutoční elektronickou formou (víťaza vyberie náhodne počítačová aplikácia). Vyhlásenie výsledkov a mena víťaza sa uskutoční 13.9.2018 v priebehu dňa, a to v samostatnom príspevku/poste na stránke https://www.facebook.com/art.evasugarova/
a tiež v samostatnom komentári pod súťažným príspevkom.

V prípade výhry A alebo B bude predmet výhry odoslaný Slovenskou poštou do 5 dní od získania poštovej adresy výhercu na náklady organizátora alebo v prípade možnosti a súhlasu výhercu odovzdaný osobne. Pre účely odovzdania výhry bude výherca povinný poskytnúť organizátorovi svoju poštovú adresu. V prípade jej neposkytnutia stráca nárok na túto výhru.
V prípade výhry C bude výhercovi zaslaný e-mailom darčekový certifikát oprávňujúci na účasť na podujatí, viď. vyššie. V prípade, že sa výherca na podujatie nedostaví, nebude mu ponúknutá žiadna náhrada. Prípadná zámena za účasť na obdobnom podujatí je vyslovene na rozhodnutí organizátora.

V prípade, že sa podujatie z akéhokoľvek dôvodu nebude konať, výhercovi bude neodkladne ponúknutá možnosť zúčastniť sa na inom obdobnom podujatí alebo na výber výhra A alebo B. Výherca je následne povinný zvoliť si náhradnú výhru v termíne do 3 dní.

7. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A TRETIE STRANY
Tieto pravidlá (štatút) súťaže sú po celý čas sú počas trvania súťaže zverejnené na stránke www.evasugarova.com.

Súťažiaci svojou účasťou súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
Facebook sa na súťaži nijako nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválil ju, neadministruje ju a ani s ňou nie je akokoľvek spojený.

V Žiline, 2.9.2018